• Nadpis

        • Aktuálny školský vzdelávací program si môžete preštudovať tu: SkVP_1.9.2016(1).pdf

          Osnovy jednotlivých predmetov sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.