• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Riaditeľ školy

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.9.2014
   • Požiadavky:
    Elitná škola, s.r.o., ako zriaďovateľ Súkromnej strednej umeleckej školy, Škultétyho 1, Nitra, v zmysle § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    vyhlasuje výberové konanie
    na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej strednej umeleckej školy, Škultétyho 1, Nitra.

    Kvalifikačné predpoklady:
    - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
    - kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
    - najmenej päť rokov pedagogickej praxe a
    - vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 61 ods. (7) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Iné požiadavky:
    - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
    - bezúhonnosť,
    - zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
    - organizačné schopnosti,
    - znalosť príslušnej legislatívy,
    - ovládanie štátneho jazyka a
    - aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná

    Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
    - osobný dotazník,
    - profesijný životopis,
    - overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní 1. atestácie,
    - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
    - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
    - návrh koncepcie rozvoja školy,
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. (4) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    Uzávierka prihlášok je 24. júna 2014

    Prihlášky posielajte na adresu:
    elitná škola, s.r.o.
    Škultétyho 1
    949 11 Nitra

    Obálku označte „Výberové konanie“. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na pošte.

    Nitra 2. júna 2014