• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Riaditeľ školy

   • Úväzok:
    1,0
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ školy
    ŠKOLA DIZAJNU, s.r.o., ako zriaďovateľ Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Samova 14, Nitra, v zmysle § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    vyhlasuje
    výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
    Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Samova 14, Nitra.
    Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
    Úväzok: 1,0
    Dátum nástupu: 1.9.2019
    Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
    výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kvalifikačné predpoklady:
    1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
    2. kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
    3. najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
    4. vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 61 ods. (7) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Iné požiadavky:
    1. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
    2. bezúhonnosť,
    3. zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
    4. odborné umelecké vzdelanie (VŠVU, AU a i.)
    5. organizačné schopnosti,
    6. znalosť príslušnej legislatívy,
    7. ovládanie štátneho jazyka,
    8. aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná

    Zoznam požadovaných dokladov:
    1. písomná prihláška do výberového konania,
    2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
    3. štruktúrovaný profesijný životopis,
    4. doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
    5. doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
    6. písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
    7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
    8. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Uzávierka prihlášok je 4. júla 2019 do 12,00 hod.

    Prihlášky posielajte na adresu:
    ŠKOLA DIZAJNU, s.r.o.
    Samova 14
    949 01 Nitra

    Obálku označte „Výberové konanie“. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na pošte.

    Nitra 10. júna 2019    Ing. Dana Dovalová
    konateľ zriaďovateľa

    PaedDr. Stanislav Krošlák, PhD.
    konateľ zriaďovateľa